Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget udtrykkeligt ved skriftlig aftale mellem Vvsopmåling.dk ApS og kunden/rekvirenten.

1. Formål og forudsætninger

1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder alle former for beregninger, opmålinger, tilbudsudregninger (nettokalkulation), samt skitseprojektering/projektforslag udført af Vvsopmåling.dk ApS for kunden/rekvirenten.

1.2 Formålet med Vvsopmåling.dk ApS’ nettokalkulation er at tilvejebringe et grundlag for kunden/rekvirenten til selv at udarbejde og afgive entreprisetilbud. Det forudsættes, at kunden/rekvirenten selv gennemgår og vurderer Vvsopmåling.dk ApS’ nettokalkulation forinden udarbejdelse og afgivelse af licitationstilbud herunder for at sikre, at nettokalkulationens indregnede løn- og materialespecifikationer svarer til kundens/rekvirentens ønsker og krav.

Nettokalkulationen kan ikke påregnes at være umiddelbart anvendelig ved kundens/rekvirentens indkøb, akkordering m.v.

2. Betalingsbetingelser.

2.1 Såfremt anden skriftlig aftale ikke er indgået, honoreres Vvsopmåling.dk ApS for sin løsning af opgaven efter medgået tid og den til enhver tid gældende timesats. Alle priser er ekskl. moms.

2.2 Uden anden skriftlig aftale, er Vvsopmåling.dk ApS’ betalingsbetingelser 10 dage fra fakturadato, som anført på faktura.

2.3 Såfremt betaling ikke finder sted i overensstemmelse hermed, forrentes det skyldige beløb fra forfaldsdagen med morarente af det forfaldne beløb jf. rentelovens §5. Ligesom Vvsopmåling.dk ApS er berettiget til, ved udsendelse af enhver rykkerskrivelse, at påligne rykkergebyr.

2.4 Såfremt kunden/rekvirenten ønsker at annullere en ordre, er kunden/rekvirenten forpligtet til at betale Vvsopmåling.dk ApS for den på opgaven forbrugte tid og for evt. printning af udbudsmateriale.
Forsinkelse af afleveringstidspunktet fra Vvsopmåling.dk ApS’ side, berettiger ikke kunden/rekvirenten til annullering af ordren, med mindre datoen for udnyttelse af opmålingen mv. er overskredet, og overskridelsen ikke skyldes, at kunden/rekvirenten ikke har tilvejebragt svar på spørgsmål eller andre oplysninger, som Vvsopmåling.dk ApS har udbedt sig, så betids, at det har påvirket Vvsopmåling.dk ApS’ udførelse af opgaven.

Evt. annullering af ordre skal altid ske ved skriftlig henvendelse til Vvsopmåling.dk ApS.

3. Grundlag for nettokalkulation.

3.1 Kunden/rekvirenten har det overordnede ansvar for, at det til Vvsopmåling.dk ApS udleverede udbudsgrundlag er komplet og korrekt. Materiale der ikke har været udleveret eller været tilgængeligt på projekterings- eller opmålingstidspunktet, kan ikke danne grundlag for krav mod Vvsopmåling.dk ApS

3.2 Vvsopmåling.dk ApS’ opmåling og prisberegning er primært baseret på de materialepriser og lønsatser, der er findes i det anvendte kalkulationssystem Calwin Dynamic. Såfremt de i Calwin Dynamic programmerede og medregnede materialepriser eller lønydelser ikke er tidssvarende eller korrekte, kan Vvsopmåling.dk ApS ikke gøres ansvarlig herfor. Yderligere bruges priskuranter, priskataloger fra grossister og leverandører og lign. materiale.

3.3 Såfremt kunden/rekvirenten på forhånd har anvist Vvsopmåling.dk ApS, hvilke leverandører der ønskes anvendt, vil nettokalkulationen, så vidt det er muligt, indeholde oplysninger om benyttede priser, opgivet af de pågældende leverandører. Såfremt kunden/rekvirenten ikke på forhånd giver oplysninger om leverandører, eller den anviste leverandør og/eller grossist ikke fører en i udbudsmaterialet specificeret vare, kan Vvsopmåling.dk ApS frit rette henvendelse til leverandører og/eller grossister, hvis oplysninger om priser herefter skal accepteres af kunden/rekvirenten.

3.4 Er det foreliggende udbudsgrundlag ikke tilstrækkeligt detaljeret, tillægges der skønnede beløb til overslagsmæssige dækninger af materiale- og lønforbrug i relation til udbudsmaterialets karakter og byggeopgavens art.
Såfremt kunden/rekvirenten ikke har oplyst Vvsopmåling.dk ApS om egne skønsmæssige materiale- og løntillæg, vil Vvsopmåling.dk ApS’ skønnede materiale- og løntillæg være at acceptere for kunden/rekvirenten.

3.5 Såfremt kunden/rekvirenten efter modtaget nettokalkulation opdager mangler, ved det af kunden/rekvirenten udleverede materiale, og ønsker det tilføjet nettokalkulationen, kan dette kun ske ved skriftlig aftale og ekstra betaling efter medgået tid, idet ordren anses for afsluttet ved afsendelse af nettokalkulation.

3.6 Såfremt det modtagne udbudsmateriale er detailprojekteret af rådgivende ingeniører el.lign., vil nettokalkulationen blive udført med materialer og lønmæssige ydelser som beskrevet i udbudsmaterialet.

3.7 Såfremt det modtagne udbudsmateriale kun er bestående af arkitekttegninger evt. med tilhørende funktionsbeskrivelse, rumoversigt, materialeliste el.lign., står det Vvsopmåling.dk ApS frit at vælge anlægsløsninger, materialer og føringsveje. Løsningsforslaget vil blive forsøgt kalkuleret billigst muligt inden for udbudsmaterialets rammer for at sikre kunden/rekvirenten en konkurrencedygtig pris.

4. Kundens/rekvirentens ansvar ved modtagelse af nettokalkulation og dennes anvendelse.

4.1 Kunden/rekvirenten er forpligtet til grundigt at gennemgå og vurdere den modtagne nettokalkulation og evt. projektforslag for fejl og mangler, inden denne indgår i udarbejdelsen af et egentligt entreprisetilbud.
Kunden/rekvirenten er forpligtet til at gennemgå og vurdere de af Vvsopmåling.dk ApS indhentede tilbud fra leverandører og underleverandører, som er medregnet, da indholdet af disse tilbud er udenfor Vvsopmåling.dk ApS’ ansvar også selv om tilbuddene evt. måtte være adresseret til Vvsopmåling.dk ApS.

Såfremt der konstateres fejl eller uoverensstemmelser i nettokalkulationen, er kunden/rekvirenten pligtig til hurtigst muligt skriftligt at gøre Vvsopmåling.dk ApS opmærksom herpå.
Evt. konstaterede fejl og mangler vil blive udbedret uden yderligere vederlag.

4.2 Tilbudsafgivelse med den tilsendte nettokalkulation som grundlag er udelukkende kundens/rekvirentens ansvar, og Vvsopmåling.dk ApS kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for evt. tab.
Når kunden/rekvirenten afleverer tilbuddet baseret på den fra Vvsopmåling.dk ApS modtagne nettokalkulation, anerkender kunden/rekvirenten at have overtaget det fulde ansvar for beregningen. Kunden/rekvirenten kan således ikke senere gøre krav på evt. erstatning for ikke tidligere opdagede fejl eller mangler.

4.3 Nettokalkulationen må kun anvendes af den eller dem, med hvem Vvsopmåling.dk ApS har indgået aftale og foretaget beregningerne, hvilket indebærer, at nettokalkulationen ikke må overlades til eller i øvrigt anvendes af 3. part.

5. Vvsopmåling.dk ApS’ ansvar.

5.1 Vvsopmåling.dk ApS er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte være en følge af fejl eller unøjagtighed i nettokalkulationen, med mindre kunden/rekvirenten dokumenterer, at Vvsopmåling.dk ApS har handlet groft uagtsomt, og kunden/rekvirenten ikke har eller kunne have opdaget dette ved sin kontrolgennemgang eller på et senere tidspunkt.
I øvrigt gælder for vurdering af Vvsopmåling.dk ApS’ ansvar, dansk rets almindelige regler med nedenstående begrænsninger og præciseringer.

5.2 I tilfælde hvor Vvsopmåling.dk ApS måtte være erstatningsansvarlig, hæfter firmaet dog ikke for tab, der kan henføres til situationer, hvor kunden/rekvirenten går glip af en entreprise fordi kunden/rekvirenten har afgivet et for højt tilbud, eller fordi Vvsopmåling.dk ApS har beregnet et for højt tilbud.
I tilfælde af at Vvsopmåling.dk ApS har handlet uagtsomt, og ansvaret ikke bortfalder af andre årsager, hæfter Vvsopmåling.dk ApS herefter udelukkende for at kunden/rekvirenten lider tab på en bestemt entreprise, hvor nettokalkulationen grundet Vvsopmåling.dk ApS’ fejl afviger i nedadgående retning i henseende til mængder, priser el.lign.

Ved evt. berettiget reklamation kan erstatningskravet dog aldrig overskride det af Vvsopmåling.dk ApS fakturerede honorar for den leverede ydelse.

5.3 Ved opgørelse af et eventuelt tab i overensstemmelse med det der fremgår af punkt 5.2 ovenfor, skal der i tabsopgørelsen ske fradrag for følgende:
– mindre fejl i opmålinger eller optællinger der kan henføres til den usikkerhed, der normalt forekommer i enhver nettokalkulation.
– fejl i Vvsopmåling.dk ApS’ nettokalkulationer vedr. skøn over priser der ikke er fastlagt i overenskomst, priskatalog el.lign
– merudgifter som kunden/rekvirenten måtte blive påført efter overtagelse af entreprisen, driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

5.4 Vvsopmåling.dk ApS’ erstatningsansvar kan aldrig overstige værdien af forskellen imellem kundens/rekvirentens tilbud og det tilbud, der var umiddelbart højere end kundens/rekvirentens tilbud.

5.5 Såfremt kunden/rekvirenten i strid med det anførte i leveringsbetingelsernes pkt. 4.3 har udleveret Vvsopmåling.dk ApS’ nettokalkulation til tredjemand, og tredjemand efterfølgende gør krav gældende overfor Vvsopmåling.dk ApS – herunder efter regler om erstatning uden for kontrakt – er kunden/rekvirenten pligtig til at holde Vvsopmåling.dk ApS skadesløs for sådanne krav.

6. Reklamation

6.1 Såfremt kunden/rekvirenten konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i Vvsopmåling.dk ApS’ nettokalkulation, skal kunden/rekvirenten straks tilstille Vvsopmåling.dk ApS en skriftlig redegørelse for det registrerede forhold, således Vvsopmåling.dk ApS kan få mulighed for at udbedre fejlen.

6.2 Kundens/rekvirentens skriftlige reklamation skal være Vvsopmåling.dk ApS i hænde, inden kunden/rekvirenten har færdigbehandlet nettokalkulationen og afleveret sit tilbud til licitation eller til hoved- eller totalentreprenør, i alle tilfælde så betids at Vvsopmåling.dk ApS inden for rimelig tid har mulighed for at rette fejlen.
Den absolutte tidsfrist for reklamation er 20 dage efter modtagelse af nettokalkulation.
I modsat fald er kundens/rekvirentens krav at anse for bortfaldet.

7. Vvsopmåling.dk ApS’ erstatningsansvar ved forsinkelse.

7.1 I tilfælde af force majeure, herunder naturkatastrofer, krig, hærværk, brand, edb-nedbrud, arbejdskonflikter el.lign. situationer, der er uden for Vvsopmåling.dk ApS’ kontrol, fritages Vvsopmåling.dk ApS for sin leveringsforpligtigelse, såfremt Vvsopmåling.dk ApS uden ugrundede ophold meddeler kunden/rekvirenten sit ønske herom.

7.2 Det der fremgår af pkt. 7.1 gælder tilsvarende i tilfælde af sygdom blandt ansatte hos Vvsopmåling.dk ApS.

8. Værneting.

8.1 Enhver uoverensstemmelse imellem parterne vedr. nettokalkulationer og projektforslag, der danner grundlag for udarbejdelse af nettokalkulationer, afgøres efter dansk ret med Retten i Holstebro som værneting.

Vvsopmåling.dk - Tjørnevej 4, Mejdal - 7500 Holstebro - Tlf. 40 86 03 43 - E-mail soren@vvsopmaaling.dk - CVR nr. 36076291